စက်မှုပြပွဲ

17th Shanghai International Textile တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။